W ZGODZIE Z PRAWEM

REGULAMIN DAROWIZN

Regulamin przekazywania darowizn na rzecz Tolerado.org

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia przez Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado (zwanej dalej „Stowarzyszenie”) usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony https://tolerado.org/wesprzyj-nas/ przekazywanie darowizn pieniężnych, na działania statutowe Stowarzyszenia.
 2. Strona internetowa https://tolerado.org jest prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Miszewskiego 17/105, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429382, NIP 5833159098, REGON 221856170
 3. Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony https://tolerado.org/wesprzyj-nas/ w celu przekazania darowizny.
 4. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie https://tolerado.org/regulamin-darowizn/
 6. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a tym samym istnieje możliwość odliczenia przez Darczyńcę wartości przekazanych darowizn od dochodu w roku podatkowym.
 7. Darowizny przekazywane Stowarzyszeniu przeznaczane są wyłącznie na realizację działalności statutowej Stowarzyszenia.

2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:

  1. Serwis – serwis internetowy https://tolerado.org (strona internetowa wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami).
  2. Stowarzyszenie – Usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado świadcząca za pośrednictwem Serwisu usługi elektroniczne, a także przyjmująca darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin.
  4. Usługobiorca Serwisu – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych (po dokonaniu Darowizny zwany „Darczyńcą”).
  5. Operator bezpiecznych płatności internetowych – pośrednik usług finansowych, właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności (darowizn) na rzecz Stowarzyszenia, tj. PayU SA z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000274399, zwany dalej PayU.
  6. Serwis PayU – należy przez to rozumieć serwis payu.pl.
  7. Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Usługobiorcę Serwisu na realizację działalności statutowej Stowarzyszenia.

3. Warunki korzystania z serwisu

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dysponowanie:
 2. komputerem lub innym urządzeniem elektronicznym zapewniającym łączność z siecią Internet,
 3. przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies,
 4. adresem poczty elektronicznej e-mail.
 5. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Zasady przekazywania darowizn

 1. Darowiznę można przekazać wpisując dowolną kwotę we wskazanym polu, a następnie kliknięciu „Przekaż darowiznę Tolerado.org” na stronie https://tolerado.org/wesprzyj-nas. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.
 2. Przekazywanie darowizn na stronie https://tolerado.org/wesprzyj-nas odbywa się za pośrednictwem Operatora bezpiecznych płatności internetowych – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, KRS: 0000274399.
 3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej i systemu płatności mobilnych BLIK.
 4. Przekazując darowiznę Darczyńca może wpisać dowolną kwotę we wskazanym miejscu na stronie https://tolerado.org/wesprzyj-nas.
 5. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 6. Istnieje możliwość wykonania przelewu tradycyjnego na dane wskazane na stronie https://tolerado.org/wesprzyj-nas

5. Umowa darowizny

 1. Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) przekazując środki finansowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega zatem na zobowiązaniu się przez Usługobiorcę Serwisu (Darczyńcę) do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (Stowarzyszenia) kosztem swego majątku (darowizna). 
 2. Dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone. 

6. Przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Miszewskiego 17/105, w następujących celach i zakresie:
 2. w celu realizacji umowy darowizny: imię i nazwisko, adres email Darczyńcy, by uzyskać informację, z kim zostaje zawarta umowa. Dzięki temu Stowarzyszenie może np. wystawić zaświadczenie o przekazaniu darowizny (pozwoli to Darczyńcy odliczyć ją od podatku). Podanie adresu e-mail jest niezbędne do technicznej obsługi płatności online. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych),
 3. w celu wypełnienia ciążących na Stowarzyszeniu obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości) Stowarzyszenie przetwarza informacje związane z transakcją, tj. imię i nazwisko, kwotę darowizny, numer konta i adres w przypadku przelewu bankowego Darczyńcy. Podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych),
 4. w celu wysłania potwierdzenia wykonania przelewu. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny.
 6. Stowarzyszenie przekazuje Operatorowi bezpiecznych płatności internetowych wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator bezpiecznych płatności internetowych zawiera z Darczyńcą umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator bezpiecznych płatności internetowych staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.
 7. Dane przechowywane będą przez okres 5 lat (ustawowy termin dla przedawnienia zobowiązań podatkowych). Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń lub przez okres wskazany w odrębnych przepisach prawa.
 8. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie znajduje się w Polityce Prywatności.

7. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny, należy je zgłosić Stowarzyszenia pod adresem: biuro@tolerado.org. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Stowarzyszenie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć na zasadach określonych przez Serwis Pay U.
 3. Darowizny nie podlegają̨ zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 4. Stowarzyszenie informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR), z której może skorzystać Usługobiorca.

8. Postanowienia końcowe

 1. Stowarzyszenie może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Aktualna wersja Regulaminu będzie udostępniana Usługobiorcom Serwisu w Serwisie wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

Wspieramy i pomagamy,

bo mamy tylko #JednoŻycie