NASZE PROJEKTY

QUEEROWY LITERACKI GDAŃSK

 
 
 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO “Słowa Równości”

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Miszewskiego 17/105, 80-239 Gdańsk, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000429382; NIP 5833159098; REGON 221856170., zwane dalej Stowarzyszeniem. Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego “Queerowy literacki Gdańsk” finansowanego ze środków Gdańskiego Funduszu Równości.
 2. W konkursie mogą brać udział osoby zamieszkujące Trójmiasto, które ukończyły 18. rok życia lub 15. pod warunkiem posiadania pisemnej zgody opiekuna prawnego dołączonej do zgłoszenia, zwane dalej Uczestnikami.
 3. Zadaniem Uczestnika jest samodzielne stworzenie tekstu odpowiadającego gatunkowym wymogom formy opowiadania.
 4. Wymagania dotyczące tekstów konkursowych:
  1. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie jedno opowiadanie;
  2. opowiadanie nie może być wcześniej opublikowane ani brać udziału w innym konkursie;
  3. objętość tekstu nie może przekraczać 5000 znaków ze spacjami;
  4. opowiadanie musi być napisane w języku polskim, zapisane w formacie .doc, .docx lub .pdf oraz przesłane jako załącznik na adres: tolerado@tolerado.org w regulaminowym terminie;
  5. tekst opowiadania musi być sformatowany w czcionce Times New Roman, rozmiar: 12;
  6. tekst musi być podpisany imieniem i nazwiskiem autora oraz danymi kontaktowymi (adresem email oraz numerem telefonu);
  7. opowiadanie musi być w tematyce równościowej, skupiające się na osobach ze społeczności LGBT+.
 5. Opowiadania konkursowe należy nadsyłać do 27 listopada 2023 r. Teksty przesłane po upłynięciu ww. terminu nie będą brane pod uwagę.
 6. Udział w konkursie jest dla Uczestników dobrowolny i bezpłatny.
 7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu konkursu.
 8. Wraz z przesłaniem tekstu na konkurs, Uczestnik konkursu oświadcza, że jest on jego wyłącznego autorstwa i nie zawiera wad prawnych, a także iż autor odpowiada finansowo za wszystkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.
 9. Rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Jury, powołane przez Stowarzyszenie. Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 10. Jury podejmie decyzję o wyborze najlepszego opowiadania w terminie do   5 grudnia 2023 r. Werdykt zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.tolerado.org oraz na portalu www.facebook.com/toleradostowarzyszenie.
 11. Stowarzyszenie uhonoruje laureatów_ki konkursu nagrodami rzeczowymi w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów Empik. Za nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 12.  Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury.
 13. Kryteria oceny prac konkursowych:
  1. Zgodność z tematem konkursu;
  2. oryginalność prezentowanych treści;
  3. walory literackie.
 14. Przekazanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem przez Uczestnika organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach: 
  1. Eksploatacji: druk lub powielanie w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;  
  2. upublicznienie lub używanie w Internecie;
  3. prezentowania prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
 15. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych Uczestnika wyłącznie na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami ustawy o RODO z dnia 25 maja 2018 roku wraz z późniejszymi zmianami.
  1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne jednak stanowi warunek konieczny wzięcia udziału w konkursie. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
  2. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT z siedzibą w Gdańsku.
  3. Z Administratorem można się skontaktować mailowo: tolerado@tolerado.org.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w polityce prywatności na stronie www.tolerado.org
 16. Więcej informacji można uzyskać pod adresem email: tolerado@tolerado.org.